Autor: acr_admin

cercar per any

Una sentència declara il·legal la cessió de la gestió de les emissores municipals de titularitat pública a empreses externes

Nombrosos ajuntaments es troben en situació il·legal per adjudicar a empreses privades la gestió de les emissores municipals de titularitat pública.

Aquesta sentència arriba després de la impugnació via contenciosa-administrativa de l’Associació Catalana de Ràdio, A.C.R., que aplega la totalitat del sector radiofònic privat a Catalunya

 

L’adjudicació de les emissores municipals de titularitat pública a empreses privades, mitjançant concurs o conveni, és una situació que s’està produint darrerament i que resulta preocupant i de greus conseqüències ja que desnaturalitza l’objectiu de la radiodifusió pública de proximitat.

Es tracta d’una modalitat de gestió expressament prohibida per l’ordenament jurídic ja que, per imperatiu de la legislació audiovisual de Catalunya, les emissores locals (en quan a serveis públics) han de ser necessàriament gestionades de forma directa pels ens públics. De manera que constitueix una il·legalitat adjudicar-ne la gestió a un particular com fan, entre d’altres, els ajuntaments de Girona, Sant Pol de Mar i Tremp.

Davant d’aquesta situació, l’A.C.R. s’ha vist obligada, en defensa de la legalitat i dels legítims interessos dels seus associats, a impugnar en via contenciosa-administrativa aquestes adjudicacions. I ha recaigut la primera sentència, esdevinguda ferma, dictada per un Jutjat Contenciós-Administratiu que declara il·legal qualsevol forma de gestió indirecta del servei de radiodifusió pública local quan atribueixi el gruix de la gestió a l’adjudicatari privat sense que desmereixi aquesta conclusió el fet de que l’ “Ajuntament es reservi un cert control sobre l’emissora”.

La sentència estableix que:

 “Es evidente que el acto es contrario al Ordenamiento, porque la gestión directa propugnada por la norma, muy anterior al Convenio, no se ve respetada en absoluto en el articulado del mismo, que cede la gestión íntegra, aunque sometida a un cierto control, a la asociación firmante. (…)

 Se considera en el presente caso que, dada la redacción de la legislación aplicable, que concibe, como es de ver, las concesiones de espacio radioeléctrico como bienes intransmisibles que sólo pueden ser gestionados directamente, concurre causa de nulidad tanto objetiva como subjetiva en el Convenio suscrito. Ello porque ni la frecuencia radiofónica era transmisible en su gestión a un tercero que no estuviera incluido en las formas de gestión directa previstas en el art. 85.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, ni la parte receptora de la gestión era una entidad de las previstas en dicho precepto (singularmente, no era una entidad mercantil de capital íntegramente municipal). Por lo tanto, no era posible que adquiriera facultades de gestión sobre una frecuencia de radio quien lo hizo, y la nulidad, previos los correspondientes trámites, debió ser declarada por el Ayuntamiento. En este punto, pues, ha de estimarse la demanda”.

 (Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. de Tarragona de fecha 20 de diciembre de 2019).

L’A.C.R. considera que aquesta doctrina jurisprudencial, no susceptible de recurs, ha de ser aplicada pels ens locals i controlada per les administracions competents i, especialment, pel Consell Audiovisual de Catalunya, que ha de vetllar pel compliment de la legislació audiovisual tan pel sector privat com pel sector públic autonòmic i local.

Autor: acr_admin

cercar per any

La ràdio a 2017: creix l’ocupació i la publicitat

L’Associació Catalana de Ràdio presenta l’informe del sector  i la nova web en l’assemblea anual

L’ACR ha celebrat aquest dijous l’assemblea anual de l’entitat. Aquest acte ha servit per presentar l’Informe anual del sector, elaborat per Media Hotline, i la nova web de l’entitat.
 
Segons aquest informe, el sector de la ràdio factura el 14,9 % de la publicitat de mitjans de Catalunya, el percentatge més alt dels darrers 10 anys, i un 5 % més de la quota equivalent entre els mitjans de la resta de l’Estat.
 
En nombres absoluts, 2017 ha tancat amb una xifra global de vendes de 51,4 M d’euros, un 6,3 % més que a l’exercici anterior. Aquest és el quart any consecutiu de creixement tot i que el primer any de l’Informe, 2007, el conjunt del sector va facturar 75,4 milions d’euros.
 
Pel que fa a la distribució dels ingressos per tipologia de programació, durant 2017 les ràdios temàtiques (musicals o de contingut especialitzat) han generat el 37,3 % de la facturació publicitària, i les emissores de caràcter generalistes han ingressat un 62,7 % del total.
 
Pel que fa a les dades d’ocupabilitat, el conjunt del sector privat de la ràdio a Catalunya donava feina a 688 persones, 456 amb contractes laborals, i 232 col·laboradors. En els tres darrers anys el sector ha passat de 566 treballadors i col·laboradors als 688 actuals.
 
L’Informe, elaborat  per la consultora Media HotLine, especialitzada en publicitat, obté les dades del mercat català directament de les emissores, tan de titularitat pública com privada.
 
En aquest sentit Robert Serentill ha destacat que l’ACR treballa per continuar augmentant aquesta quota publicitària per al sector. En els dos darrers anys s’ha impulsat la campanya radioeficacia.cat per destacar els valors comercials i publicitaris d’aquest mitjà.


 
L’assemblea general també ha servit per presentar la nova web de l’ACR, on es pot consular l’Informe anual del sector. La nova plataforma acradio.org ha millorat tant el disseny com la usabilitat i ha augmentat els continguts disponibles.
 
El president, Robert Serentill, ha explicat  que l’objectiu és convertir el web de l’ACR en un element d’informació constant per a la promoció sectorial de la ràdio i una eina de gestió per a les empreses associades.
 
Aquesta pàgina web també contindrà un informe actualitzat de les freqüències il·legals ocupades en FM a Catalunya per demarcacions, que es posa a disposició de les administracions perquè emprenguin les mesures corresponents.
 
  
Per a més informació:
 
Seu ACR
93 270 27 47

Autor: acr_admin

cercar per any

Creixen l’audiència i la inversió publicitària a la ràdio catalana

També comença a recuperar-se la contractació laboral del sector però el nombre d’il·legals es manté.

L’Associació Catalana de Ràdio ha donat a conèixer avui el contingut de l’Informe de la situació de la ràdio a Catalunya (2007-2015), un estudi evolutiu que porta a terme la consultora MediaHotLine per encàrrec de l’entitat. L’Informe recull aspectes com la inversió publicitària, les audiències, l’ocupació laboral i la situació de l’espectre radioelèctric. Continua llegint «Creixen l’audiència i la inversió publicitària a la ràdio catalana»

Autor: acr_admin

cercar per any

Autor: acr_admin

cercar per any

La Generalitat engega un pla d’actuacions per protegir de forma activa l’espectre radioelèctric d’emissions il•legals

El Govern utilitzarà una tècnica que anul•larà les emissions de ràdio sense llicència com a mesura per vetllar pel compliment de la legalitat en aquest sector

S’han obert nombrosos expedients sancionadors contra les principals emissores detectades que operen al marge de la normativa a l’àrea d’influència de Barcelona

Continua llegint «La Generalitat engega un pla d’actuacions per protegir de forma activa l’espectre radioelèctric d’emissions il•legals»

Autor: acr_admin

cercar per any

Presentació de l’Informe sobre l’afectació de les ràdios il·legals de Catalunya

A Catalunya operen 127 emissores de ràdio sense llicència administrativa, de les quals 90 són a Barcelona, 11 a Tarragona, 15 a Girona i 10 a Lleida. Les dades sobre l’existència d’aquestes emissores es poden consultar a internet i evidentment la seva activitat de radiodifusió és pública.

España en FM

http://www.guiadelaradio.com/provincias.html

http://radiomap.eu/es/barcelona

http://labcompublica.info/innovacio/mapa-de-mitjans-de-catalunya/

Aquesta xifra es manté amb poques variacions en els darrers 10 anys.

Tot i que la pràctica totalitat d’administracions públiques tenen competències d’una mena o altra sobre l’activitat il•legal d’aquestes emissores, el seu nombre es manté al llarg dels anys, provocant perjudics quantificables tant de caràcter social com econòmic.

Tenen competències en funció del seu àmbit d’actuació:

– l’Administració general de l’Estat (la titularitat de l’espectre radioelèctric);

– La Generalitat de Catalunya (la gestió de l’espectre radioelèctric);

– El CAC (els continguts i les ràdios municipals que cedeixen la gestió il•legalment)

– Els ajuntaments (disciplina urbanística, medi ambient, salut pública) – Hisenda, Inspecció de Treball,etc.

L’activitat de les emissores il•legals a Catalunya causa perjudicis en quatre àmbits diferents:

– als oients, per la pèrdua de qualitat de les emissions i per la falta de garanties sobre els continguts emesos;

– als veïns de zones pròximes als centres emissors il•legals; per les radiacions il•legals;

– a les administracions; en matèria de taxes, impostos, quotes a seguretat social, etc., no pagats i pels recursos que s’han d’emprar en la seva persecució;

– al conjunt de la ràdio amb llicència; per les afectacions tècniques a les seves emissions; per la disminució d’oients i per la pèrdua d’ingressos publicitaris i de llocs de treball.

Per veure l’informe complet, descarrega el document adjunt.